Cermonimästaren och Storsiren, Stockholm

Sjutton radhus i suterräng

I Stockholms stads planprogram för västra delen av Nockebyhov utpekas marken mellan Tyska Bottens Väg och kvarteren Ceremonimästaren och Storsiren som lämplig för exploatering med radhus. På uppdrag av Småa AB har vi upprättat ett förslag till radhus, som ligger till underlag för den detaljplan som varit ute på samråd.

Marken där Nockebyhov ligger tillhörde åtminstone sedan 1600-talet Åkeshovs gård. Marken köptes 1904 av Stockholms Stad som sålde den vidare till Timmermansorden, som uppförde ett ålderdomshem på platsen. 1935 köpte dock staden tillbaka största delen av området. Ålderdomshemmet revs för att ersättas av det nuvarande äldreboendet vid Drottningholmsvägen 1973.

Den första stadsplanen, för villabebyggelse, antogs 1939. Efter andra världskriget ändrades planen för högre exploatering med flerbostadshus och radhus. För området öster om Tyska Bottens väg gjordes en plan 1949 som bebyggdes under början av femtiotalet. Väster om Tyska Bottens väg gjordes 1959 en stadsplanen för enbostadshusen i Mälarblick, med utsikt mot Mälaren.

Idag består området av en skogklädd slänt som är relativt flack nere vid Tyska Bottens väg men blir brantare upp mot kvarteret Ceremonimästaren och Storsiren.

Området trafikeras med busslinje 127 mot Brommaplan, med en hållplats strax norr om tomten. På Drottningholmsvägen stannar bussarna till och från Ekerö.

Förslaget innehåller 17 sammanbyggda enbostadshus i slänten längs Tyska Bottens västra sida. Öster om radhusen, vid hörnet Tyska Bottens Väg och Dalgången, är marken anvisad för bebyggelse med flerbostadshus som skall byggas av en annan byggherre.

Husen är grupperade i fem grupper om tre till fyra hus, dels genom ett släpp emellan där parkmark bevaras, dels genom en livskillnader i fasaderna med gatan. Grupperingen understryks genom olika kulörer.

Parkering sker på två parkeringsytor inschacktade i sluttningen upp mot sydväst. Den befintliga trappan upp till Ferievägen och Mälarblick i Fritidsvägens fortsättning bibehålles.

Fakta

Uppdragsgivare: Småa AB

År: 2017,
Beställare: Professionell,
Kategori: Hus,
Plats: Storstockholm